กรมประชาสัมพันธ์พร้อมทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน ไฟป่า

  
    อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุ หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์พร้อมทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน ไฟป่า โดยจะใช้เครือข่าย อปมช.และวิทยุชุมชนร่วมทำงานด้วย
นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยในโอกาสร่วมประชุมแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า 10 จังหวัดภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ว่า ว่า นายกรัฐมนตรีได้มาประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากปัญหามลพิษหมอกควัน ส่งผลกระทบทั้งกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รัฐบาลจึงถือเป็นนโยบายสำคัญในการแก้ปัญหา กรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลเหล่านี้ เพื่อให้นโยบายของภาครัฐสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างทั่วถึง โดยจะเน้นไปถึงอาสาสมัคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคนในชุมชน เพื่อร่วมแก้ปัญหา โดยใช้เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนที่มีอยู่ทั่วประเทศ และเครือข่ายวิทยุชุมชนด้วย ส่วนของกรมประชาสัมพันธ์มีสื่อวิทยุ และโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และประชาสัมพันธ์จังหวัด อยู่ในทุกจังหวัด โดยเน้นการทำงานเชิงรุก เข้มข้นกว่าทุกปี
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวด้วยว่าภารกิจแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ต้องร่วมดูแลสอดส่อง ทั้งตนเองและนักท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้เกิดไฟป่า สิ่งสำคัญคือการเผาเพื่อทำพื้นที่เกษตร การล่าสัตว์ นักท่องเที่ยวก็ก่อกองไฟเพื่อกันหนาวซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง ต้องช่วยกันดูแลเฝ้าระวังเช่นกัน
 
12 ธันวาคม 2556 , 17:11 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่