ประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อวางกรอบทิศทางยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเขตภาคเหนือตอนบน

  
     สำนักงาน ป.ป.ช. ประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อวางกรอบทิศทางยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเขตภาคเหนือตอนบน ขณะที่ค่าคะแนนความโปร่งใสของไทยลดลงไปในสายตาต่างชาติ เนื่องจากปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่นทางการเมือง
นายสรรเสริญ พลเจียก รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนและแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตที่มีลักษณะเฉพาะของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนและแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด ของกลุ่มประสานการบริหารเชิงกลยุทธ์ สำนักงาน ป.ป.ช.
รองเลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ลักษณะการทุจริตที่คล้ายกันทั้งประเทศ คือ การขาดคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและดำรงตำแหน่งในส่วนราชการต่างๆ จึงเอื้อต่อปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่น โดยต่างชาติมองว่า หน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ทำงานได้ดี แต่ ยังมองว่าการเมืองไทยไม่โปร่งใส นักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง โยกย้ายต่างๆ และพิจารณาอีกหลายมิติประกอบกัน ส่งผลให้ค่าคะแนนความโปร่งใสของประเทศไทยลดลงจากปีก่อน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ยังมีผู้ร้องเรียนเข้ามายัง สำนักงาน ป.ป.ช. มากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ภายในงานมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและทิศทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน การแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม ทิศทางและแนวโน้มปัญหาการทุจริตและแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีผู้แทนเครือข่ายทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน
 
13 ธันวาคม 2556 , 14:13 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธนภัทร สวท. เชียงใหม่