สัมมนาสื่อท้องถิ่นตามโครงการรวมพลังสื่อสืบสานพระราชดำริ

  
    สำนักงาน กปร ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดสัมมนาสื่อท้องถิ่นตามโครงการรวมพลังสื่อสืบสานพระราชดำริ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการรวมพลังสื่อสืบสานพระราชดำริ (สื่อท้องถิ่น) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร.เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ สร้างสำนึกรักสนองพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร พร้อมด้วยนายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอุ่นเรือน เกิดสุข เกษตรกรต้นแบบด้านการเกษตรผสมผสาน ร่วมเสวนา
โครงการดังกล่าวจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ในรอบปี โดยมีสื่อมวลชนในภูมิภาคร่วมสัมมนาประมาณ 100 คน เพื่อต่อยอด ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ปัจจุบันมีถึง 4,447 โครงการ กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการถ่ายทอดเผยแพร่ อันจะเป็นพลังสำคัญที่จะร่วมสืบสานพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้สาธารณชนได้ตระหนักและสามารถนำแนวพระราชดำริไปต่อยอดขยายผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป ในงานยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “สืบสานพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร” โดยนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ และการเสวนาในหัวข้อ “ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” โดยนายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และนายอุ่นเรือน เกิดสุข เกษตรกรตัวอย่างจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
13 ธันวาคม 2556 , 15:21 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่