จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557

  
     จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” วางแนวทาง 6 มาตรการบังคับใช้ พร้อมปฏิบัติการเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” มีการวางมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ไว้ 6 มาตรการ คือ มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการด้านสังคม มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ และมาตรการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพ สำหรับมาตรการเน้นหนัก ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับรถทุกชนิดโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถโดยสารสาธารณะ ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ เพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกชนิดทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เน้นบทบาทการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังต่อเนื่อง
ด้านแนวทางการดำเนินงาน กำหนดเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 1 – 26 ธันวาคม 2556 ส่วนช่วงปฏิบัติการเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 ให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ระดับจังหวัดและอำเภอ การจัดตั้งจุดตรวจร่วม/ด่านตรวจร่วมบูรณาการ การตั้งจุดสกัดประจำชุมชน หมู่บ้าน และการจัดตั้งหน่วยสนับสนุน และบริการประชาชนระดับพื้นที่ การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการจัดการจราจร เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัด คือ สถิติจำนวนครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ (Admit) ลดลงให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 สถิติการเกิดอุบัติเหตุใหญ่มีจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 และสถิติการเรียกตรวจและจำนวนยานพาหนะที่ถูกดำเนินคดีมีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556
 
15 ธันวาคม 2556 , 13:35 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่