กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งกองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2557

  
     กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งกองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2557 เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ จัดตั้งชุดรณรงค์ 100 ชุด ออกรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ลดการเผาช่วงหน้าแล้งปีนี้
พลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการกองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า กองทัพบก มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งกองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2557 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ถึง 30 เมษายน 2557 ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังปี 2554 เป็นต้นมา 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีสาเหตุสำคัญจากการกระทำของมนุษย์ที่เกิดจากการเผาป่า จากการเข้าไปหาของป่าเพื่อล่าสัตว์ การทำไร่เลื่อนลอย การขยายพื้นที่เพาะปลูก การเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากการปลูกพืชไร่ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทำให้สภาพอากาศเคลื่อนไหวน้อย ทำให้หมอกควันไม่สามารถลอยตัวขึ้นที่สูง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสร้างความเสียหายต่อการท่องเที่ยว
สำหรับการจัดตั้งกองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2557 นี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน และจังหวัดตาก จำนวน 100 ชุดปฏิบัติการเตรียมพร้อม ณ ที่ตั้งหน่วยทหาร 8 จังหวัด ทั้งนี้แนวทางการปฏิบัติประกอบด้วย 3 แนวทาง เริ่มจาก ขั้นเตรียมการ กองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 จัดชุดปฏิบัติการไฟป่าและหมอกควันรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน ให้มีส่วนร่วมการเฝ้าระวัง รวมทั้งจัดวิทยากรอบรมให้ความรู้ในการซักซ้อมการดับไฟตลอดจนประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นการปฏิบัติ ดำเนินการลาดตระเวนเฝ้าระวัง การจับกุมผู้กระทำความผิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนและการร่วมดับไฟป่ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ และ ขั้นปฏิบัติหลังการเกิดไฟป่าและหมอกควัน กองบัญชาการเฉพาะกิจฯ จะให้ความรู้แก่ประชาชนในการปลูกป่า ปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าเพื่อให้ป่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่กำหนดให้กองทัพบกเป็นหน่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
15 ธันวาคม 2556 , 13:44 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่