จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขอขยายโควตารับซื้อและเวลาออกไป เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลในการแทรกแซงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการรับสมัครผู้รวบรวม / ผู้ค้า / ไซโล และสหกรณ์รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามมาตรการ โดยมีผู้สมัคร จำนวน 52 ราย และได้ประกาศเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว จำนวน 34 จุด ใน 8 อำเภอ ดังนี้ อำเภอแม่แจ่ม 24 จุด ฝาง 4 จุด ดอยสะเก็ด จอมทอง ดอยหล่อ แม่อาย สันป่าตอง และเชียงดาว อำเภอละ 1 จุด ขณะนี้ ได้ดำเนินการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเป็นลำดับ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรโควตา จำนวน 28,324 ตัน เมื่อปริมาณการรับซื้อใกล้ถึงจุดโควตาที่ได้รับ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ประกาศหยุดการรับเอกสาร เพื่อขอเงินชดเชย ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2556 ซึ่งมียอดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร 5,018 ราย ปริมาณกว่า 138,000 ตัน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 กลุ่มเครือข่ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 20 คน ได้ยื่นข้อเรียกร้องและเสนอแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยขอให้รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร อำเภอแม่แจ่ม โดยไม่จำกัดจำนวน และ ขยายเวลาการรับซื้อ จากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นสิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 เพื่อให้เกษตรกรได้สิทธิตามมาตรการ และผู้รวบรวม/ ผู้ค้า/ ไซโล สามารถรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรได้ทั้งหมด โดยขอให้ดูแลเรื่องราคาการรับซื้อ เพื่อให้สามารถซื้อผลผลิตจากเกษตรกรได้ในราคา 7 บาท ที่ความชื้นร้อยละ 30 ราคา 9 บาท ที่ความชื้นร้อยละ 14.5 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พิจารณา โดยขอให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2556 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ (คพจ.) ออกไปตรวจสอบพื้นที่ เพื่อทราบวิธีการซื้อขาย และเชิญผู้ประกอบการมาชี้แจงทำความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง เร่งรัดการตรวจสอบเอกสารการขอรับเงินชดเชยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ในปี 2556/57 จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 241,000 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่า 67,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับกว่า 167,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 50,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 42.98
 
15 ธันวาคม 2556 , 14:05 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่