กำหนดเปิดที่ทำการอำเภอกัลยาณิวัฒนา

  
     ราษฎรในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาต่างตั้งตารอรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา ในเดือนเมษายนปีหน้า
นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จะเสด็จพระราชดำเนินมา เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ซึ่งอาคารที่ทำการ ห้องประชุม โรงอาหาร บ้านพัก ห้องน้ำ และส่วนอื่นๆ ที่ได้รับงบประมาณมาจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ก่อสร้าง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปี 2554 และได้เข้าทำการมาตั้งแต่ปี 2555 คงเหลือแต่การปรับภูมิทัศน์ต่างๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ ใช้โบสถ์แว่นตา วัดจันทร์ เป็นที่ว่าการอำเภอ โดยราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวปะกากะญอ ทำเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตอยู่กับป่า มีสัดส่วนของพื้นที่ 70:30 คือ มีพื้นที่ป่า 70 มีพื้นที่อยู่อาศัย 30 มีจำนวนประชากรกว่า 12,000 คน ใน 21 หมู่บ้าน ซึ่งราษฎรต่างตั้งตารอการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ด้วยความจงรักภักดี เมื่อทราบข่าวว่าพระองค์จะเสด็จฯ
อำเภอกัลยาณิวัฒนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอำเภอที่ 25 ของจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอที่ 878 ของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2552 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออำเภอกัลยาณิวัฒนา แทนชื่อเดิมที่ใช้ว่า วัดจันทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีโครงการพระราชดำริในพื้นที่หลายโครงการ มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าและภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร การคมนาคมติดต่อเพื่อขอรับบริการต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐ เป็นไปด้วยความยากลำบาก การให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาด้านความสงบเรียบร้อย ยาเสพติด และปัญหาด้านการลักลอบการตัดไม้ทำลายป่า จึงเห็นชอบให้แยกพื้นที่มาจัดตั้งเป็นอำเภอใหม่
 
15 ธันวาคม 2556 , 15:24 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่