นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาดูงานด้านสื่อสารมวลชนที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

  
    นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาดูงานด้านสื่อสารมวลชนที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่และหน่วยงานในสังกัด เพื่อนำไปพัฒนางาน สร้างเครือข่ายทำงานร่วมกัน
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการรุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย ดร.สมโภชน์ นพคุณ ผู้บริหารหลักสูตร เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสื่อสารมวลชน ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และคณะให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าใจในการทำงาน อุปกรณ์ เครื่องมือทางการสื่อสาร ซึ่งนับว่าสำคัญมากต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน ที่ต้องเชื่อมโยงการทำงานเพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์การทำงานผ่านเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับประชาชนเพื่อความเข้าใจอันดี สำหรับหลักสูตรดังกล่าวแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยเดินทางไปศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรมราชทันฑ์ เอกชน การจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ โดยแบ่งไปทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ตและอุดรธานี-หนองคาย ก่อนจะนำข้อมูลที่ได้ไปสรุปเป็นกรณีศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำไปพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษาและองค์กรต่อไป
 
16 ธันวาคม 2556 , 15:43 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –นันทคม สวท.เชียงใหม่