ศูนย์วิจัยสมุนไพร คณะเภสัชฯ มช. เปิดร้านขายยาสมุนไพรหอมไกล

  
    ศูนย์วิจัยสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการและเครือข่ายหมอพื้นบ้าน เปิดร้านยาสมุนไพรหอมไกล เป็นทางเลือกเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ
รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดร้านขายยาสมุนไพรหอมไกล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 เป็นร้านขายสมุนไพรต้นแบบ ที่เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นคุณค่าของสมุนไพรล้านนา ในมิติของภูมิปัญญาสุขภาพ ตำรับพื้นบ้าน หมอเมือง และผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2556 ร้านขายยาหอมไกล ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการที่จะทำให้ผู้บริโภคได้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร และลดค่าใช้จ่ายของรัฐในการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศอีกทางหนึ่ง สำหรับร้านขายยาหอมไกล มีผลิตภัณฑ์จำหน่าย 4 กลุ่มหลัก คือ เครื่องยาสมุนไพรและวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพร ที่มีการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการปลูกตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต และการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรตามที่ระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรตามภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ และ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อื่นๆเช่น ยาแผนโบราณทั่วไป ,ยาพื้นบ้าน ,เครื่องสำอาง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากการวิจัย และนอกจากผู้ประกอบการที่อยู่ในระหว่างการขอขึ้นทะเบียนยาอีกมากมายหลายชนิด
 
18 ธันวาคม 2556 , 14:38 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นันทคม สวท.เชียงใหม่