ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแนวทางสรรหาสมาชิกสมัชา 10 คน

  
    คณะกรรมการดำเนินการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมกำหนดกรอบการดำเนินงานสำหรับคณะอนุกรรมการ
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ หรือ กดส.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ทั้ง 7 ด้านที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดรายละเอียดการปฏิบัติงาน หลังจากคณะกรรมการดังกล่าวได้รับการแต่งตั้ง และมีการเลือกประธานกันไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ที่ผ่านมา
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางสำหรับสมาชิกสมัชชาแห่งชาติจากการสรรหาของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 คน ทั้งวิธีการปฏิบัติ คุณสมบัติ และอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549
สำหรับผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติของจังหวัดเชียงใหม่ มาจากการสรรหาของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายจำนวน 6 คณะ ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการรับสมัคร จากนั้นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกคนจะทำการลงคะแนนเลือกกันเองให้เหลือกลุ่มละ 2 คน รวม 10 คนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 นี้ ที่มหาวิทยาลัยพายัพ
 
2 พฤศจิกายน 2549 , 16:49 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่