จังหวัดเชียงใหม่ ขอขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาวแล้วทุกอำเภอ พร้อมขอขยายวงเงินทดรองราชการผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจัดซื้อเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติม
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ภายหลังจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้อากาศหนาวเย็นลงและยังหนาวเย็นต่อไปอีก อุณหภูมิบนพื้นที่ราบโดยทั่วไปต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียสติดต่อกันเกิน 3 วัน ทำให้สามารถประกาศเขตให้การช่วยเหลือ(ภัยหนาว) ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ซึ่งก่อนหน้านี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือภัยหนาวไป 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฝาง 2 ตำบล และอำเภออมก๋อย ครบทั้ง 6 ตำบล จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาเห็นชอบประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ(ภัยหนาว) ครบทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุม 190 ตำบล 1,893 หมู่บ้าน 375,411 ครัวเรือน ราษฎรกว่า 1,274,000 คน และจากการสำรวจกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นและต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุกว่า 118,000 คน เด็กไร้ผู้อุปการะกว่า 9,000 คน คนพิการทุพพลภาพกว่า 20,000 คน ผู้มีรายได้น้อยกว่า 83,000 คน และผู้ประสบภัยทั่วไปกว่า 105,000 คน รวมกว่า 336,000 คน
ทั้งนี้ จากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาว มีราษฎรต้องการเครื่องกันหนาว เป็นผ้าห่มนวมกว่า 237,000 ผืน ผ้าห่มไหมพรมกว่า 41,000 ผืน เสื้อกันหนาวกว่า 56,000 ตัว รวมกว่า 336,000 ผืน/ตัว พิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยใช้งบประมาณจากเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด(ไม่เกิน 1 ล้านบาท) เพื่อจัดซื้อผ้าห่มนวมในราคาไม่เกินผืนละ 240 บาท จำนวน 4,165 ผืน ทั้งนี้ ได้ขอยกเว้นหลักเกณฑ์และขอขยายวงเงินทดรองราชการไปยังกรมบัญชีกลางผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อจัดซื้อเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติม เป็นผ้าห่มนวม ผ้าห่มไหมพรม และเสื้อกันหนาว รวมเป็นเงินกว่า 66 ล้านบาท
 
21 ธันวาคม 2556 , 16:38 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่