สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการประจำปี 2556

  
     สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการประจำปี 2556 มีผู้พิการร่วมงานกว่า 3 พันคน
นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการประจำปี 2556 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมสุขภาพจิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานดังกล่าวเพื่อมอบความสุขให้กับเด็กและคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประสานเชื่อมโยงให้เกิดการเกื้อหนุนกันระหว่างผู้ปรารถนาดีที่จะให้คนพิการได้รับรู้ถึงคุณค่าในตนเอง มุ่งหวังแสดงออกให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงการเกื้อกูลซึ่งกันและกันของคนในสังคม เพื่อความเท่าเทียมกันและเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีที่ยืนในสังคม ในประเทศไทยมีคนที่มีปัญหาสุขภาพจำนวนมาก ทั้งผู้ป่วยทางจิต ผู้พิการทางสายตา หู สมอง ภาวะปัญญาอ่อนและบุคคลออทิสติก เขาเหล่านี้มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้ เพียงสังคมให้โอกาสให้งานทำ ให้เขารู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง เพื่อให้เขาช่วยเหลือผู้พิการอื่น ๆ ได้ด้วย
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีมอบเกียรติบัตริแก่ผู้ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับงานส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก การแสดงของคนพิการ การละเล่นสำหรับคนพิการ นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ การตรวจประเมินและขึ้นทะเบียนคนพิการ การจัดหางานสำหรับคนพิการ การตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเปอร์เซ็นต์ไขมันจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้พิการกว่า 3 พันคน
 
24 ธันวาคม 2556 , 15:01 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่