ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดระบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  
    ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดระบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการผู้บริหารท้องถิ่น เรื่องการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 211 ตำบล สาธารณสุขอำเภอและผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินจากทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่อย่างทันท่วงที เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติการฉุกเฉินร่วมกัน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 97 แห่งจากทั้งหมด 211 แห่งที่มีระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินหรือคิดเป็นร้อยละ 45 อำเภออมก๋อย ดอยเต่า แม่แจ่ม เวียงแหงและกัลป์ยาณิวัฒนา ยังไม่มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งสามารถรับการอบรมได้ที่โรงพยาบาลในพื้นที่ โดยตั้งเป้าอย่าน้อยร้อยละ 20 ในพื้นที่เสี่ยงต้องมีหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน และจะดำเนินการให้ครอบคลุมร้อยละ 90 หรือพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด เพื่อการช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะปลอดภัยอันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดด้วย
จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการด้านการแพทย์ฉุกเฉินตั้งแต่ปี 2547 โดยจัดตั้งสำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจากโรงพยาบาลนครพิงค์ ปัจจุบันบริหารงานภายใต้คณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน มีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับ 169 หน่วย มีบุคลากรปฏิบัติงานในระบบ 2888 คน ให้บริการ 2 พันครั้งต่อเดือน มีทีมปฏิบัติการกรณีสาธารภัย 1 มี และทีมระดับจังหวัด 1 ทีม
 
25 ธันวาคม 2556 , 12:51 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนจิรา สวท.เชียงใหม่