งานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2556

  
     สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2556 มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนมาก
สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานเอนกประสงค์สวนสัตว์แอฟริกา สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า สนับสนุน ส่งเสริม รณรงค์ ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ ชุมชนตลอดจนเยาวชนและประชาชนทั่วไป งานดังกล่าวมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนมาก
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “ หยุดกิน หยุดล่า หยุดลักลอบค้า ร่วมใจรักษา สัตว์ป่าทั่วไทย” ซึ่งเป็นการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์คุณค่าของสัตว์ป่า เผยแพร่งานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยในปีนี้เน้นรณรงค์ต่อต้านการกิน การล่า การทารุณกรรมและการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ โดยดำเนินการในรูปแบบฐานกิจกรรม การเรียนรู้สัตว์ป่า มีการแสดงบนเวที การแสดงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกกันตลอดทั้งงาน
 
26 ธันวาคม 2556 , 15:55 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนจิรา สวท. เชียงใหม่