หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวังการเกิดภาวะหมอกควันอย่างใกล้ชิด

  
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวังการเกิดภาวะหมอกควันอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการป้องกันปัญหาหมอกควันที่อาจเกิดขึ้น ในปี 2557
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เฝ้าติดตามปรากฏการณ์เอนโซ่ (ENSO) อันจะนำมาซึ่งความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และคาดหมายว่าในช่วงปี 2557 สถานการณ์ของปรากฏการณ์ธรรมชาติมีความเป็นไปได้ว่า จะอยู่ในภาวะเป็นกลางมากกว่าร้อยละ 50 และโอกาสเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญ/ลานีญา ประมาณร้อยละ 20 และร้อยละ 25 ตามลำดับ ซึ่งในส่วนของปัญหาการเกิดมลภาวะหมอกควันไฟป่า ขึ้นอยู่กับความผันผวนของสภาพอากาศเป็นสำคัญ หากมีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่เป็นเวลานานจนผิดปกติในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน จะส่งผลให้เกิดสภาวะกักควันและไออากาศร้อนไม่สามารถลอยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นไปได้ ย่อมเกิดปัญหามลภาวะหมอกควันตามมาอย่างแน่นอน ดังนั้นในปี 2557 จะต้องเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และจัดเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไฟป่า
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันเชียงใหม่ การจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขมลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ( Kick Off) และจัดทำประกาศจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดเขตควบคุมไฟป่าท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาป่าในพื้นที่ป่าจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตร และขอความร่วมมือการป้องกันและควบคุมการเผาและการเผาในที่โล่ง
 
26 ธันวาคม 2556 , 16:05 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนจิรา สวท. เชียงใหม่