วันที่สามของการรณรงค์ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ เชียงใหม่ ผู้บาดเจ็บ 36 คน เสียชีวิตแล้ว 4 คน

  
     วันที่สามของการรณรงค์ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ เชียงใหม่ ผู้บาดเจ็บ 36 คน เสียชีวิต 4 คน เป็นลำดับที่ 12 ของประเทศ
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 จังหวัดเชียงใหม่ นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ผ่านไป 3 วัน เกิดอุบัติเหตุ 36 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 36 คน มีผู้เสียชีวิต 4 คน เป็นลำดับที่ 12 ของประเทศ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถจักรยานยนต์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79 เหตุเกิดบนถนนกรมทางหลวงมากที่สุด รองลงมาเป็นถนน อบต./หมู่บ้าน ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาสุรามากที่สุด 6 รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด บริเวณจุดที่เกิดเหตุมากที่เป็นเป็นทางตรง
ผลการปฏิบัติงานของจุดตรวจร่วม/ด่านตรวจร่วม ทั้ง 52 จุด มีผู้ปฏิบัติหน้าที่จำนวน 561 คน ได้มีการเรียกตรวจยานพาหนะทุกประเภท รวม 8,779 ราย ดำเนินคดี 2,786 ราย โดยพบการกระทำผิดกรณีขับรถโดยไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด 1,136 ราย รองลงมาคือการไม่มีใบอนุญาตขับขี่มากที่สุด จำนวน 940 ราย โดยผู้กระทำผิดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยที่ประชุมคณะทำงาน ฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพิ่มเติมคือการขยายเวลาการเรียกตรวจของจุดตรวจ ร่วม/ด่านตรวจร่วมเพิ่มขึ้น มีการปรับแผนการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจในช่วงตั้งแต่ช่วงค่ำเป็นต้นไป มีการสำรวจจุดเสี่ยง จุดอันตราย ติดตั้งสัญญาณไฟและป้ายเตือนให้ชัดเจน การจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการให้พิจารณาจัดตั้งในบริเวณที่เหมาะสมรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการ จราจรให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนั้นให้มีการตรวจสอบพนักงานประจำรถโดยสารสาธารณะในเรื่องระดับ แอลกอฮอล์ในเลือดเป็น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งตรวจสอบและควบคุมให้พนักงานขับรถถือปฏิบัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและมีการตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานได้อย่าง ปลอดภัย
 
30 ธันวาคม 2556 , 16:32 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่