สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเกษตรอ่างขาง

  
     สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเกษตรอ่างขาง เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ในโอกาสครบรอบ 45 ปีการก่อตั้ง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขางโดยมูลนิธิโครงการหลวงจัด งานวันเกษตรอ่างขาง ขึ้น ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจะมีอายุการทำงานครบ ๔๕ ปี เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ เผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการทศวรรษการทำงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง การแสดงผลงานทางวิชาการและกิจกรรมทางการเกษตร เช่น การสาธิตแปรรูปไม้ , การเพาะและการผลิตไม้โตเร็วและไผ่ต่างถิ่น , วิธีการปลูกสตรอเบอรี่ในวัสดุปลูก (Substrate culture), สาธิตการจัดดอกไม้สด, การจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับชนิดใหม่ๆ, สาธิตการผลิตสารชีวภัณฑ์ (Bio Control), ชมกระบวนการผลิตสมุนไพรเพื่อสุขภาพ, การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืช ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย เช่น ผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลไม้เมืองหนาว (สตรอเบอรี่ใส่เสื้อ) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ขอเชิญประชาชนไปสัมผัสบรรยากาศบนดอยสูง ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักเมืองหนาว ชมผลงานนิทรรศการและงานวิชาการทางการเกษตร เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผ่านการทำงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงที่ไม้ดอกไม้ผลเมืองหนาวกำลังออกดอกออกผลผลิต ปีนี้พิเศษกว่าทุกปีคือดอกซากุระญี่ปุ่นกว่าสองร้อยต้นที่ปลูกในสวน 80 บานแล้ว เป็นสีชมพูทั้งสวนในเนื้อที่สองไร่ รอให้นักท่องเที่ยวไปเยือน ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โทร. o๕๓-๔๕oo๗๗ หรือ o๕๓-๔๕o๑o๗-๙
 
30 ธันวาคม 2556 , 16:59 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่