ขอเชิญผู้แทนองค์กร 5 ด้าน สมัครรับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

  
    กดส.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญผู้แทนองค์กร 5 ด้าน สมัครรับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ รีบสมัครด่วนภายใน 7 พ.ย.นี้
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2549 กำหนดให้มีสมัชชาแห่งชาติเพื่อคัดเลือกรายชื่อนำขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกันทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นใช้นั้น
ในส่วนของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ (กดส.) ประจำจังหวัดเชียงใหม่นั้น ขณะนี้ได้คัดเลือกประธาน แต่งตั้งอนุกรรมการ 7 คณะ และจัดการประชุมเพื่อดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยจะทำการสรรหาผู้แทนองค์กร 5 ด้านเพื่อคัดเลือกให้เหลือด้านละ 2 คน เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติจากการสรรหาของ กดส.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ผู้รับการเสนอชื่อไปรายงานตัวต่ออนุกรรมการ แต่ละกลุ่ม ดังนี้
ผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รายงานตัวที่กลุ่มงานความมั่นคง (ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนสมาคมและมูลนิธิจดทะเบียน รายงานตัวที่กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนองค์กรด้านการเกษตร รายงานตัวที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.0-5327-8611 ผู้แทนองค์กรด้านอุตสาหกรรม รายงานตัวที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2317 และผู้แทนองค์กรด้านการบริการ รายงานตัวที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2668 พร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และแบบกรอกประวัติ กดส.1-01 ที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้ว ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 เวลา 16.30 น.
จากนั้น กดส.ประจำจังหวัดเชียงใหม่จะจัดให้มีการลงคะแนนเลือกสมาชิกสมัชชาแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 เวลา 10.30 – 12.00 น.ที่มหาวิทยาลัยพายัพ โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดลงคะแนนเลือกกันเองให้เหลือกลุ่มละ 2 คน
 
6 พฤศจิกายน 2549 , 10:23 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่