เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการ

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันเลือกตั้ง
ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานบัตรประจำตัวประชาชน ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนใน กรณีบัตรหมดอายุ กรณีเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล กรณีบัตรหาย โดยเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการ (วันเสาร์ – อาทิตย์) ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่
ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบัตรประจำตัวประชาชน ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5325 9063
 
12 มกราคม 2557 , 12:56 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่