ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 6 วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2549 ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

  
    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 6 ระหว่าง 8-10 พ.ย.49 นี้ ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2549 ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ และทัศนศึกษา (One day post-conference tour) ณ สถานีวิจัยโครงการหลวงหนองหอย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสวนเอกชน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีทั้งนักวิชาการ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยนำเสนอแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์สู่การผลิตพืชสวน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการร่วมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลการวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความร่วมมือ ในการพัฒนางานด้านพืชสวน และการผลิตอาหารปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และกระตุ้นให้นักวิชาการ ผู้ประกอบการ เกษตรกร และนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก (Global warming) และปัญหาการกีดกันทางการค้าในการแข่งขันระดับนานาชาติ ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงความจำเป็นในการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อสนับสนุนนโยบายชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษทั้งด้านพืชผัก ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงการเสนอผลงานภาคบรรยายที่ผ่านการวิจัยเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับพืชสวนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดงาน ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ดร.ณัฐา ควรประเสริฐ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5394-4040
 
6 พฤศจิกายน 2549 , 14:25 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่