สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556

  
     สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยถูกกล่าวหาร้องเรียนมากที่สุด กว่า 60 เรื่อง
นายประจวบ สวัสดิประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคของสำนักงาน ป.ป.ช. ภายหลังจากเปิดดำเนินการมากว่า 2 ปี ผลการดำเนินงาน ตลอดปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาร้องเรียน โดยกระทรวงมหาดไทย มากที่สุด 65 เรื่อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ 6 เรื่อง กระทรวงคมนาคม 1 เรื่อง กระทรวงอุตสาหกรรม 2 เรื่อง รัฐวิสาหกิจ 2 เรื่อง และอื่นๆ 1 เรื่อง มีเรื่องร้องเรียนที่รับใหม่ จำนวน 81 เรื่อง คงค้างยกมา 29 เรื่อง รวมเป็น 110 เรื่อง และเรื่องที่ดำเนินการเสร็จแล้ว 76 เรื่อง ผลการดำเนินการเรื่องกล่าวหาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นเรื่องที่มีมูล 16 เรื่อง เรื่องที่ไม่มีมูล 18 เรื่อง และส่งไปหน่วยงานอื่นๆ อีก 42 เรื่อง
ทั้งนี้ ในปี 2556 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่ มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รับความพึงพอใจกว่าร้อยละ 90
 
15 มกราคม 2557 , 17:42 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม สวท. เชียงใหม่