จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้ง สส.

  
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2557 พร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อเลือกคนดี มีความสามารถ เข้ามาบริหารประเทศ
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งจัดตั้ง ศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2557 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีอำนาจหน้าที่อำนวยการให้การสนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2557 ตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ร้องขอ ตลอดจนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานฝ่ายต่างๆ รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการเห็นสมควร ส่วนในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง ให้ศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งฯ ปรับเป็น ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2557 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำหน้าที่ติดตามและประสานงานกับอำเภอเมื่อมีการแจ้งเหตุต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการจัดการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ และ คณะทำงานประจำศูนย์ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. อย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม เลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาเป็นผู้แทนในการร่วมบริหารประเทศต่อไป
 
15 มกราคม 2557 , 18:01 น. , อ่าน 1251  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่