การอบรมด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้า OTOP

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้า OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้ผู้ประกอบการสามารถมีช่องทางกระจายสินค้าได้มากขึ้น
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดฝึกอบรมผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ด้านการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับวงจรสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชี้แนะช่องทางการตลาด และให้ผู้ประกอบการได้เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ผู้ประกอบการ OTOP ถือเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ระดับประเทศสู่ระดับหมู่บ้าน ก่อให้เกิดรายได้ ขจัดความยากจน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคาที่สมเหตุสมผล และการมีตลาดรองรับ ถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งต้องบูรณาการแนวคิดและวิธีปฏิบัติแบบครบวงจร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ ผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยที่รู้จักไปทั่วโลก
ตลอดการจัดงานทั้ง 2 วัน จะมีวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น นโยบายและทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การออกแบบอย่างไรให้โดนใจประเทศเพื่อนบ้าน AEC การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการ และการพัฒนาภาพลักษณ์สินค้าด้วยการออกแบบทางวัฒนธรรม เป็นต้น
 
16 มกราคม 2557 , 10:39 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม สวท.เชียงใหม่