งานวันครู ประจำปี 2557

  
    ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดงานวันครู ประจำปี 2557 หลายแห่ง เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูและเพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติและวิชาชีพครู
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนสถานศึกษาวางพานพุ่มบูชาครู ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) โรงเรียนหอพระ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีงานวันครู ประจำปี 2557 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติบัตร วุฒิบัตรครูดีเด่น เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับข้าราชการครู ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในโอกาสวันครู วันที่ 16 มกราคม 2557 เป็นวันสำคัญของครูวันที่ลูกศิษย์ทุกคนควรระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน โดยมุ่งหวังให้ศิษย์ของครูเป็นคนที่สมบูรณ์สามารถพึ่งตนเองได้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะนำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ในวันครูนี้ ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาทุกคน ที่ได้ทำหน้าที่ให้การศึกษาแก่ศิษย์อย่างเต็มความรู้ความสามารถมาโดยตลอด และขอแสดงความยินดีสำหรับครูที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆ ขอให้เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป นอกจากนี้ นายชนะ แพ่งพิบูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีงานวันครู ประจำปี 2557 ของสมาคมโรงเรียนเอกชน ณ หอประชุมโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จากนั้น ได้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันครู และมอบเกียรติบัตร ณ โรงแรมคุ้มภูคำ โดยกล่าวว่า ครู มีความสำคัญ เพราะมีส่วนสร้างเด็กให้เป็นอนาคตของชาติที่ดี โดยเฉพาะเด็กเล็ก ครูต้องมีความอดทนมาก มีจริยธรรมมาก
การจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2557 กำหนดหัวข้อและแก่นสาระว่า “เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2555
 
16 มกราคม 2557 , 15:58 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม สวท.เชียงใหม่