เปิดศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 เพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงาน และรับรายงานข้อมูลจากระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลั่นฆ้องเปิดศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การเปิดศูนย์ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการป้องกัน แก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ในทุกระดับ โดยจะเป็นศูนย์กลางรับข้อมูลไฟป่าและหมอกควันจากระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง เป้าหมาย คือ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันให้น้อยที่สุด
ปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดห้วงวันอันตรายเป็น 80 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 21 เมษายน 2557 ภายใต้ชื่อ 80 วันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่า และได้จัดทำประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
 
17 มกราคม 2557 , 17:10 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่