ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สรุปภาวะการลงทุนภาคเหนือตอนบน ปี 2556

  
     ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สรุปภาวะการลงทุนภาคเหนือตอนบน ปี 2556 มีโครงการขอรับการลงทุนเพิ่มขึ้น สูงสุด คือ อุตสาหกรรมการเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร
นายศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สรุปภาวะการลงทุนภาคเหนือตอนบน ปี 2556 และแนวโน้มการลงทุนในปี 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนสพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า ในปี 2556 มีโครงการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมในภาคเหนือ 17 จังหวัด เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 136 โครงการ เป็น 148 โครงการ แต่มูลค่าการลงทุนลดลงจากประมาณ 28,000 ล้านบาท ลดลงเป็น 24,000 ล้านบาท มีอุตสาหกรรมที่ยื่นคำขอ 3 อันดับแรก คือ อุตสาหกรรมการเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร จำนวน 51 โครงการ ได้รับการอนุมัติ 31 โครงการ รองลงมา คือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 35 โครงการ ได้รับการอนุมัติ 18 โครงการ และกิจการบริการและสาธารณูปโภค จำนวน 25 โครงการ ได้รับการอนุมัติ 9 โครงการ ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุน ในปี 2556 ลดลงร้อยละ 34 จาก 115 โครงการในปี 2555 เป็น 76 โครงการ ในปี 2556 มูลค่าการลงทุนลดลงคิดเป็นร้อยละ 63 เกิดการจ้างงานกว่า 8,200 คน โดยโครงการที่ได้รับอนุมัติส่วนใหญ่ เป็นการลงทุนขนาดไม่เกิน 200 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น SMEs สัดส่วนนักลงทุนในภาคเหนือ เป็นนักลงทุนไทยร้อยละ 55 ที่เหลือเป็นนักลงทุนจากต่างประเทศ ครึ่งหนึ่งเป็นประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 กล่าวด้วยว่า ปัญหาทางการเมืองไม่มีผลต่อนักลงทุนมากนัก นอกจากนี้ การเปิดประชาคมอาเซียน ประเทศไทยยังจะเป็นศูนย์กลางการลงทุน
สำหรับในปี 2557 คาดว่า จะมีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 มูลค่ารวมอยู่ที่ 25,000-26,000 ล้านบาท
 
17 มกราคม 2557 , 17:11 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม-เจนจิรา สวท. เชียงใหม่