จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการแผนน้ำท่วมน้ำแล้ง

  
     จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการแผนน้ำท่วมน้ำแล้งของท้องถิ่นและส่วนราชการ จัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลและแผนที่ GIS จำแนกเป็นปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำท่วม พร้อมเตรียมเผยแพร่แก่สาธารณชนทางเว็บไซต์ของจังหวัดเชียงใหม่
ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส มีการประชุมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 เพื่อสรุปผลแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง ตามโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ศึกษาและจัดทำโครงการ
รองศาสตราจารย์ชูโชค อายุพงศ์ หัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า การดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการสำรวจความต้องการโครงการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งของทุกพื้นที่ในจังหวัด แล้วจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลพร้อมสร้างแผนที่ระบุพิกัด ในระบบ Geographic Information System – GIS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานโครงการจากสองส่วน ได้แก่ แผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้มาจากความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นที่ผ่านประชาคม และผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนเรียบร้อยแล้ว และแผนงานโครงการที่มาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น นำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญ จำนวนผู้รับผลประโยชน์ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และงบลงทุนโครงการ จนได้เป็นแผนบูรณาการการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งของจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกโครงการตามปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และปัญหาน้ำท่วม แยกตามรายอำเภอและลุ่มน้ำ เพื่อกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานปฏิบัติ เพื่อการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะนำข้อมูล GIS ไปเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.chiangmai.go.th/ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
 
19 มกราคม 2557 , 11:05 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่