กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดสัมมนา รู้ลึกโอกาสการค้าชายแดนผ่านด่านถาวร

  
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดสัมมนา รู้ลึกโอกาสการค้าชายแดนผ่านด่านถาวร เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหาแนวทางในการผลักดันจุดผ่อนปรน 2 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ให้เป็นด่านการค้าชายแดนถาวรรองรับประชาคมอาเซียน
นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นประธานเปิดการสัมมนา รู้ลึกโอกาสการค้าชายแดนผ่านด่านถาวร ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ด้านการผลักดัน ยกระดับ จุดผ่อนปรน 2 แห่ง ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรคือ จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทั้ง 2 จุดมีเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ และการค้า ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ นอกจากนี้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เร่งผลักดันในระดับประเทศ ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านพี่เมืองน้องกับเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เนื่องจากพบหลักฐาน ร่องรอย ในบางวัดของจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอิทธิพลมาจากเมืองเชียงตุง ซึ่งหากการผลักดันเป็นผลสำเร็จ ก็จะก่อประโยชน์ให้กับทั้ง 2 ประเทศ
ภายในงาน ภาคเช้า มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง เปิดด่านถาวร โอกาสเชิงรุกสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ ทำไม ต้องมุ่งสู่ตลาดการค้าชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ส่วนภาคบ่าย เป็นการเสาวนา เรื่อง จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอกและจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น ความหวัง หรือ ความฝัน อนาคตกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
 
24 มกราคม 2557 , 13:08 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่