สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค

  
    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค FPO Forum ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง FPO Forum ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ขยายบทบาทสู่ภูมิภาค โดยการเปิดเวทีเสวนาวิชาการ FPO Forum ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยจัดปีละ 4 ครั้งตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังดำเนินการอยู่ ขณะเดียวกันเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกับสาธารณชนทั่วประเทศ โดยหัวข้อการสัมมนาจะสลับสับเปลี่ยนกันให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือประเด็นที่สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของภาคเหนือ มีจุดเด่นด้านวัฒนธรรมล้านนาและการท่องเที่ยว การสัมมนาดังกล่าวจัดภายใต้หัวข้อ การท่องเที่ยว ศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจล้านนา เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวของภาคเหนือและเชื่อมโยงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และนวัตกรรมการเข้าถึงบริการด้านการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำแก่ประชาชนทุกภาคส่วนให้มีโอกาสเข้าถึงการบริการทางการเงินที่ทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ขาดโอกาสจากสถาบันการเงินในระบบให้สามารถรวมตัวเพื่อช่วยเหลือกันเองได้มากขึ้น
บทบาทของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน เป็นหน่วยงานด้านนโยบายของกระทรวงการคลัง มีภารกิจสำคัญในการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจในเชิงรุก และมีหลักการ ทั้งด้านการคลัง ภาษี การเงิน การออม การลงทุน การพัฒนาตลาดทุน และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศที่มีคุณภาพเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน แบ่งเป็นภารกิจระยะสั้นในการดูแลรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และระยะปานกลางถึงยาวในการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน
 
24 มกราคม 2557 , 16:55 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นันทคม สวท.เชียงใหม่