แม่โจ้โพลล์ สำรวจความคิดเห็นชาวนากับการจัดโซนนิ่งข้าว ร้อยละ 72.58 เห็นด้วยกับการจัดโซนนิ่ง

  
    ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร โดยแม่โจ้โพลล์ สำรวจความคิดเห็นชาวนากับการจัดโซนนิ่งข้าว ร้อยละ 72.58 เห็นด้วยกับการจัดโซนนิ่งข้าวและร้อยละ 59.47 เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาราคาข้าวได้
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร โดยแม่โจ้โพลล์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำการสำรวจความคิดเห็นในห้อข้อ ชาวนากับการจัดโซนนิ่งข้าว ซึ่งสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่ในเขตเหมาะสมสำหรับปลูกข้าวทั่วประเทศ จำนวน 816 คน ระหว่างวันที่ 3-15 มกราคม 2557 จากการสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกี่ยวกับการจัดโซนนิ่งข้าว พบว่า ร้อยละ 61.23 ทราบว่ามีการจัดโซนนิ่งข้าว อีกร้อยละ 38.77 บอกว่ายังไม่ทราบ ด้านการสอบถามความคิดเห็นในการจัดโซนนิ่งข้าว พบว่าร้อยละ 72.58 เห็นด้วย เพื่อให้การเพาะปลูกข้าวมีประสิทธิภาพในการผลิต ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้ราคาข้าวเป็นไปตามราคาที่แท้จริงหากมีการจัดโซนนิ่งข้าวสำเร็จรวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านนโยบายของรัฐบาลและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เพื่อให้สามารถจัดการควบคุมปริมาณผลผลิตข้าวที่มีในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและจะทำให้เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นทำให้อำนาจในการต่อรองทางด้านราคามากขึ้น มีเพียงร้อยละ 27.42 ที่บอกไม่เห็นด้วยและจากการสอบถามความคิดเห็นถึงการจัดโซนนิ่งข้าวว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาปริมาณและราคาข้าวในตลาดได้หรือไม่ พบว่าร้อยละ 59.47 บอกว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ส่วนร้อยละ 40.53 บอกว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
 
28 มกราคม 2557 , 15:20 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนจิรา สวท.เชียงใหม่