จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อเลือกคนดี มีความรู้ ความสามารถ เป็นตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศ
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 พร้อมได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ติดภารกิจไม่สามารถออกไปใช้สิทธิในวันดังกล่าวได้ ให้ไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและในเขตจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดเพียง 3,722 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 32,069 คน คิดเป็นร้อยละ 11.61 ในขณะที่จำนวนผู้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 10 เขต มีจำนวน 1,986 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งสิ้น 2,339 คน คิดเป็นร้อยละ 84.91 โดยเขตเลือกตั้งที่มีผู้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด คือ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอสันทราย และต.แม่หอพระ และอำเภอพร้าว คิดเป็นร้อยละ 93.11 รองลงมา คือ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอฝาง ยกเว้น ต.แม่ข่า และอำเภอแม่อาย คิดเป็นร้อยละ 90.72 ในขณะที่เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอจอมทองและตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอดอยหล่อ และอำเภอสะเมิง เฉพาะตำบลยั้งเมิน ตำบลแม่สาบ และตำบลบ่อแก้ว มีผู้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.93 ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ เพื่อเลือกคนดี มีความรู้ ความสามารถ เป็นตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศต่อไป
 
29 มกราคม 2557 , 10:55 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่