สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นปี 2557

  
     สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2557 พร้อมร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่สถานศึกษาและครูผู้สอนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2557 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน และเพื่อให้สถานศึกษาตื่นตัวในการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวินัยในหน่วยงานตนเอง ทั้งนี้ มีผู้ได้รับรางวัลได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร แบ่งเป็น สถานศึกษา 21 รางวัล ครูผู้สอน 28 รางวัล และนักเรียน 40 รางวัล นายประจวบ สวัสดิประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมวิชาการ ความร่วมมือในการจัดทำโครงการวิจัย เผยแพร่ความรู้ การตีพิมพ์เอกสารทางวิชาการและการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน ให้สาธารณชนได้รับทราบ
ก่อนหน้านี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้เคยลงนามข้อตกลงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต กับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว
 
29 มกราคม 2557 , 16:50 น. , อ่าน 1164  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่