ประชาชนอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เดินรณรงค์เลือกตั้ง

  
     ประชาชนในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเดินรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นำกลุ่มพลังมวลชน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ นักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคม ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ การเดินรณรงค์ มีการเดินจากโรงเรียนสารภีพิทยาคม ผ่านชุมชนตลาดยางเนิ้ง ที่ว่าการอำเภอสารภี ไปยังโรงเรียนวัดเวฬุวัน ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จำนวนผู้ร่วมเดินขบวนรณรงค์ประมาณ 1,000 คน
นายอำเภอสารภี กล่าวว่า ตามที่ ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ชาวอำเภอสารภีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สิทธิการเลือกตั้ง และหวังว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ชาวอำเภอสารภีจะได้ทราบถึงกำหนดวันเลือกตั้ง โดยชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งของตนเอง และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด ไม่น้อยกว่าการเลือกตั้งทั่วไปในสมัยเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 สถิติของอำเภอสารภี ผู้ไปใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 84.32
 
30 มกราคม 2557 , 14:31 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่