กกต.ประจำจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้ทุกหน่วยเลือกตั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการที่มีสิทธิเลือกตั้ง

  
     คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้ทุกหน่วยเลือกตั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการที่มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมแจ้งบุคคลต้องห้ามที่มิให้ใช้สิทธิในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมและอำนวย จัด หรือ จัดให้มีการเลือกตั้งหรือสนับสนุนการสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติและการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเช่นกัน จัดให้มีบัตรทาบในการลงคะแนนสำหรับผู้พิการทางสายตา อำนวยความสะดวกในการหย่อนบัตรลงในหีบเลือกตั้ง จัดให้มีลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย อำนวยความสะดวกแก่ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เช่น การช่วยเหลือในการตรวจสอบรายชื่อในบัญชีรายชื่อ การแนะนำขั้นตอนการลงคะแนน การอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 08.00 -15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ สำหรับบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง ได้แก่ ภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช ผู้อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้วิกลจริตหรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 
30 มกราคม 2557 , 14:43 น. , อ่าน 1169  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่