รายงานพิเศษ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้

  
     รายงานพิเศษ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ แนะประชาชน ควรเลือกคนดี มีความซื่อสัตย์ เข้าไปบริหารประเทศ
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมเต็มที่ในการดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดการการเลือกตั้ง ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมและอำนวยการจัด การเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และได้กำหนดให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ได้รับความสะดวก จัดให้มีบัตรทาบในการลงคะแนนสำหรับผู้พิการทางสายตา อำนวยความสะดวกในการหย่อนบัตรลงในหีบเลือกตั้ง นอกจากนี้ บางหน่วยเลือกตั้งได้จัดให้มีลูกเสืออาสาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย อำนวยความสะดวกแก่ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เช่น การช่วยเหลือในการตรวจสอบรายชื่อในบัญชีรายชื่อ การแนะนำขั้นตอนการลงคะแนน การอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งนี้ หากในวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ให้ไปแจ้งเหตุ การไม่ไปใช้สิทธิต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง โดยแจ้งเหตุเป็นหนังสือระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ยื่นได้ 3 วิธี คือ ยื่นด้วยตนเอง หรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแจ้งเหตุแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิที่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ไปแจ้งเหตุแห่งการไม่ไปใช้สิทธิ หรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร จะทำให้เสียสิทธิ 3 ประการ ได้แก่ เสียสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. เสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ โดยสิทธิทั้ง 3 ประการจะได้รับกลับคืนเมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติหรือท้องถิ่น
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เลือกคนดีมีความสามารถเข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งควรมีคุณสมบัติ คือ ความซื่อสัตย์ สุจริต มีประวัติการทำงานหรือผลงานที่ผ่านมาดีและเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และนำมาแก้ไขโดยเสนอเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เป็นแบบอย่างของการรู้จักรักษาประโยชน์ของส่วนรวม ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง เช่น แจกเงินหรือสิ่งของเพื่อให้ผู้ใดลงคะแนนให้ตนเอง หรือไม่ลงคะแนนให้ผู้สมัครอื่น หรือพรรคการเมืองอื่นๆ ส่วนพรรคการเมืองที่ดี ควรเป็นพรรคที่มีนโยบายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน และมีแนวทางปฏิบัติให้เป็นจริงได้ มีระบบบริหารของพรรคยึดหลักการประชาธิปไตย มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นพรรคการเมืองที่รวมคนทุกกลุ่มในสังคมเป็นสมาชิก คือไม่ใช่ยึดติดเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 
30 มกราคม 2557 , 14:51 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่