รายงานพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งเต็มที่

  
     รายงานพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งเต็มที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำชัด อยากให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้น กล่าวว่า ขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ ออกมาเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ โดยเตรียมหลักฐานให้พร้อมก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือ หลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ได้แก่ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เตรียมไว้ให้พร้อมก่อนการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตั้งเป้าว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์สูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ เพื่อแสดงออกถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกจากนี้ ยังได้เตรียมการรักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ไว้อย่างเต็มที่ เพื่อรองรับหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติ
ด้านนายไพโรจน์ แสงภู่วงศ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเตรียมจัดการเลือกตั้งไว้พร้อมหมดแล้ว ทั้งนี้ จะจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และขอให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากกว่าร้อยละ 82
สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและในเขตจังหวัด เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา การเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด มีผู้ไปใช้สิทธิเพียง 3,722 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ทั้งสิ้น 32,069 คน คิดเป็นร้อยละ 11.61 ขณะที่จำนวนผู้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 10 เขต มีจำนวน 1,986 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งสิ้น 2,339 คน คิดเป็นร้อยละ 84.91
 
1 กุมภาพันธ์ 2557 , 14:13 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่