ประชุมซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินงานของประธาน กกต.เขต และ ผอ.กกต. เขตเลือกตั้งทั้ง 10 เขตของจังหวัดเชียงใหม่

  
     ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินงานของ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขต และผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งทั้ง 10 เขตของจังหวัดเชียงใหม่
ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ มีการประชุมประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 10 เขตของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ถือเป็นการประชุมซักซ้อมขั้นตอนวิธีปฏิบัติทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง ของคณะกรรมการประจำหน่วย และหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 15.00 น. ซึ่งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะยังคงนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง โดยจะเปิดเผยจนเสร็จสิ้นในคราวเดียว เพื่อป้องกันการทุจริตเลือกตั้งที่อาจเกิดขึ้นจากการขนย้ายหีบบัตร การป้องกันการประวิงเวลาการนับคะแนนเลือกตั้ง จากนั้น จึงรวบรวมและจัดส่งผลการเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งไปยัง กกต.เขต ซึ่งจะรวบรวมผลการเลือกตั้งจากทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของตนเองนำไปส่งมอบให้ สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เก็บรักษาต่อไป แต่จะยังไม่มีการเปิดเผยผลการรวมคะแนนในระดับเขตและจังหวัดได้ เนื่องจาก ต้องรอผลการเลือกตั้งล่วงหน้าของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจังหวัด เชียงใหม่ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและไม่สามารถใช้สิทธิเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 จากสาเหตุของการปิดล้อมมิให้มีการจัดการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 83 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 รวมทั้ง จะเบิกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าของผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าที่สามารถออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 จาก 10 เขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการเก็บรักษา ณ สถานีตำรวจในเขตเลือกตั้งมานับคะแนนรวมกัน ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่จะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้รับทราบต่อไป
 
1 กุมภาพันธ์ 2557 , 16:34 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่