จำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดหมายไว้เล็กน้อย

  
     ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดหมายไว้เล็กน้อย โดยเขตเลือกตั้งที่ 9 มีผู้ออกมาใช้สิทธิมากที่สุด ขณะที่เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้ออกมาใช้สิทธิน้อยที่สุด
ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงจำนวนของผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ภาพรวมทั้งจังหวัดมีผู้ออกมาใช้สิทธิร้อยละ 67.22 ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้เล็กน้อย คือ ร้อยละ 70 เป็นบัตรเสียร้อยละ 15.34 ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 9 เป็นเขตเลือกตั้งที่มีคนออกมาใช้สิทธิมากที่สุด คือ ร้อยละ 77.84 ได้แก่ อำเภอจอมทอง และตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่วาง อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอดอยหล่อ อำเภอสะเมิง เฉพาะตำบลยั้งเมิน ตำบลแม่สาบ ตำบลบ่อแก้ว รองลงมา คือ เขตเลือกตั้งที่ 8 ร้อยละ 74.61 ได้แก่ อำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง อำเภอสะเมิง เฉพาะตำบลสะเมิงใต้ และตำบลสะเมิงเหนือ และเขตเลือกตั้งที่ 3 มีผู้ออกมาใช้สิทธิเป็นอันดับที่ 3 ร้อยละ 72.48 ได้แก่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง และอำเภอแม่ออน สำหรับ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่นั้น มีผู้ออกมาใช้สิทธิน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 49.65 ซึ่งมีผลเช่นนี้เกือบทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง เพราะเป็นเขตที่อ่อนไหวทางการเมือง มีผู้ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งมากกว่าเขตอื่น
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการเลือกตั้งไว้จนกว่าการเลือกตั้งในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ของผู้ไม่สามารถออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ใน 83 หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ จะสิ้นสุด
 
3 กุมภาพันธ์ 2557 , 14:51 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่