สภาพลเมือง เตรียมยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทวงถามการใช้ประโยชน์พื้นที่ข่วงหลวงเวียงแก้ว

  
     สภาพลเมือง เตรียมยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทวงถามการใช้ประโยชน์พื้นที่ข่วงหลวงเวียงแก้ว ภายหลังจากการเปิดสภาพลเมืองระดมความคิดเห็นอย่างหลากหลายและได้ข้อเสนอแนะครอบคลุมในหลายด้าน
โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ได้มีการเปิดสภาพลเมือง ครั้งที่ 2 วาระ ข่วงหลวง-เวียงแก้ว ณ พุทธสถาน เชียงใหม่ โดยมีนายชำนาญ จันทร์เรือง นางเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เจียงใหม่และนางพรรณงาม สมณา เครือข่ายแม่ญิง เชียงใหม่ ได้ขอเปิดสภาพลเมือง เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการใช้ประโยชน์พื้นที่กลางเมืองเชียงใหม่ บริเวณทัณฑสถานหญิงเดิม เพื่อหารือถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าว โดยมีนักวิชาการด้านต่างๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เพื่อพิจารณา และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เป็นผู้แทนให้ข้อมูลและรับฟังข้อเสนอจากประชาชนในการเปิดสภาพลเมืองดังกล่าว หลังการเปิดสภาพลเมือง ได้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และได้ข้อสรุปครอบคลุมการดำเนินการรื้อถอน การขุดค้นทางโบราณคดี รูปแบบการจัดสรรพื้นที่ การปรับพื้นที่ การมีส่วนร่วมของชุมชน การดำเนินการประกวดแบบข่วงหลวงเวียงแก้ว การจัดทำสื่อกลาง เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินการ ข่วงหลวงเวียงแก้ว และสภาพลเมืองได้นำข้อเสนอการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวที่ได้จากการเปิดสภาพลเมืองมอบให้แก่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว
ดังนั้น ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้แทนสภาพลเมือง จะได้เข้ายื่นหนังสือทวงถามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อต้องการทราบความคืบหน้าการดำเนินการ เนื่องจากขณะนี้ มีกระแสข่าวการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัด ในพื้นที่สาธารณะดังกล่าว ไม่มีความชัดเจนว่าจะทำตามข้อเสนอที่สอดคล้องกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือไม่ จึงขอให้สำนักงานจังหวัด ได้ชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการ ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน โดยขอให้การชี้แจงเป็นในรูปแบบ การจัดประชุมเพื่อหารือร่วมกัน
 
3 กุมภาพันธ์ 2557 , 16:38 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่