รายงานพิเศษ ภาพรวมการจัดการเลือกตั้ง และการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่

  
     รายงานพิเศษ ภาพรวมการจัดการเลือกตั้ง และการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ออกมาใช้สิทธิเกือบร้อยละ 70
ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ทั่วประเทศมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีเตรียมการจัดการเลือกตั้งครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยมีการตั้งเป้าหมายให้มีผู้ออกมาใช้สิทธิเกินร้อยละ 82 ซึ่งเป็นยอดของผู้ออกมาใช้สิทธิเมื่อการเลือกตั้ง ปี 2554 ที่ผ่านมา ขณะนั้น จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ออกมาใช้สิทธิเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ขณะที่ก่อนหน้าวันเลือกตั้ง 1 วัน นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำมวลชนออกมารณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมร่วมปล่อยลูกโป่งสีขาว และป้ายผ้าขึ้นฟ้า แสดงสัญลักษณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง และต้องการให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างเต็มที่ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เมื่อถึงวันเลือกตั้ง พ่อเมืองเชียงใหม่ ได้ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ วัดชัยมงคล เขตเลือกตั้งที่ 1 ตั้งแต่เวลาเปิดหีบเลือกตั้ง เวลา 08.00 น. เพื่อเป็นแบบอย่างการออกมาใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จากนั้น ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ กกต.จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ณ หน่วยเลือกตั้งต่างๆ แม้บรรยากาศจะเงียบเหงากว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา แต่ประชาชนก็ได้ทยอยมาใช้สิทธิตลอดทั้งวัน ในส่วนของหน่วยเลือกตั้งที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นนักศึกษาจะออกมาใช้สิทธิหนาตาในช่วงบ่าย นอกจากนี้ นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ยังได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมกล่าวว่า บรรยากาศการเลือกตั้งทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีอุปสรรค ขัดขวาง การเลือกตั้งแต่อย่างใด
จากนั้นหลังเวลาปิดหีบเลือกตั้ง ในเวลา 15.00 น. ทุกหน่วยเลือกตั้งมีการนับคะแนนตามหน่วยเลือกตั้ง มีประชาชนบางส่วนให้ความสนใจไปรับฟังการขานคะแนน เพราะทราบว่าครั้งนี้ กกต. ไม่สามารถประกาศผลคะแนนรวมเช่นครั้งก่อนๆ ได้ เพราะต้องรอการเลือกตั้งของผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 แต่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากถูกขัดขวางการเลือกตั้ง ใน 83 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 เสียก่อน จึงจะรวมคะแนนและประกาศผลทั้งหมด ซึ่ง ดร. สุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ คาดว่า ไม่เกินสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557 จะทราบผล
และเมื่อสิ้นสุดการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า บรรยากาศการเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้สรุปผลการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ แยกเป็น แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีผู้ออกมาใช้สิทธิจำนวน 684,591 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 1,021,714 คน คิดเป็นร้อยละ 67 เป็นบัตรดี 441,733 ใบ คิดเป็นร้อยละ 64.53 บัตรเสีย 99,262 ใบ คิดเป็นร้อยละ 14.55 และเป็นบัตรที่มีผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน จำนวน 139,347 ใบ คิดเป็นร้อยละ 13.64 ส่วนแบบบัญชีรายชื่อ พบว่าเป็นบัตรดี 514,732 ใบ คิดเป็นร้อยละ 75.16 บัตรเสีย 51,896 ใบ คิดเป็นร้อยละ 7.58 และบัตรที่มีผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน 103,827 ใบ คิดเป็นร้อยละ 15.16 โดยเขตเลือกตั้งที่ 9 เป็นเขตเลือกตั้งที่มีคนออกมาใช้สิทธิมากที่สุด คือ ร้อยละ 77.84 ได้แก่ อำเภอจอมทอง และตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่วาง อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอดอยหล่อ อำเภอสะเมิง เฉพาะตำบลยั้งเมิน ตำบลแม่สาบ ตำบลบ่อแก้ว รองลงมา คือ เขตเลือกตั้งที่ 8 ร้อยละ 74.61 ได้แก่ อำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง อำเภอสะเมิง เฉพาะตำบลสะเมิงใต้ และตำบลสะเมิงเหนือ และเขตเลือกตั้งที่ 3 มีผู้ออกมาใช้สิทธิเป็นอันดับที่ 3 ร้อยละ 72.48 ได้แก่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง และอำเภอแม่ออน สำหรับ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่นั้น มีผู้ออกมาใช้สิทธิน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 49.65 ซึ่งมีผลเช่นนี้เกือบทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง เพราะเป็นเขตที่อ่อนไหวทางการเมือง มีผู้ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งมากกว่าเขตอื่น
 
3 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:17 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่