จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 เพื่อหารือแนวทางป้องกันปัญหาพร้อมติดตามสถานการณ์ หลังพบจุด Hot spot เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ที่ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าในห้วง 80 วันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 21 เมษายน 2557 ซึ่งสถานการณ์โดยรวมคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับปานกลางถึงดี โดยเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา พบจุด Hot Spot ครั้งแรกตั้งแต่ต้นปี จำนวน 11 จุด ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า 6 จุด อมก๋อย 2 จุด ส่วนที่อำเภอจอมทอง แม่แจ่ม และดอยหล่อ พบอำเภอละ 1 จุด ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่เกิดจุด Hot spot แล้ว
สำหรับผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2557 ได้บูรณาการการดำเนินโครงการร่วมกัน โดยมณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ถึงวิธีการดับไฟป่า เพื่อเป็นแนวทาง ป้องปรามปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนใน 73 หมู่บ้าน 6 ตำบล ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่วาง และอำเภออมก๋อย ส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรในสังกัดทุกอำเภอ จัดทำคู่มือการป้องกันภัยจากหมอกควันและไฟป่าแก่ อสม.และประชาชนทั่วไป จัดตั้งศูนย์รับรายงานผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นมา ดำเนินการประสานหน่วยงานในสังกัดให้สร้างความเข้าใจกลุ่มแกนนำในทุกชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักของปัญหาหมอกควันและไฟป่า และสนับสนุนข้อมูลและเอกสารวิชาการ ชุดนิทรรศการแก่ทุกอำเภอเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ส่วนสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันบรรจุในวาระการประชุมเกษตรอำเภอ พร้อมทั้ง กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกวันศุกร์ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าแก่เกษตรกร
 
5 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:34 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่