ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนธันวาคม 2556

  
     ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนธันวาคม 2556 ปรับตัวดีขึ้นเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว การส่งออก ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ อัตราเงินเฟ้อชะลอลง อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ การท่องเที่ยวขยายตัวดี เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นจูงใจนักท่องเที่ยวชาวไทย ประกอบกับการเข้ามาท่องเที่ยวของชาวจีนมีจำนวนมาก ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Smart Phone, Tablet เพื่อส่งให้โรงงานในจีน ราคาสินค้าเกษตร ลดลงร้อยละ 8.7 ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลง ร้อยละ 4.8 ภาคอุปสงค์ยังคงลดลงต่อเนื่อง โดยดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนลดลงร้อยละ 8.7 เป็นผลจากผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจชะลอลง ภาระหนี้สินปรับเพิ่มขึ้น และรายได้เกษตรกรลดลง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการระมัดระวังการใช้จ่าย การส่งออกมีมูลค่า 443.5 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 จากการส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ผ่านด่านศุลกากร และการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านด่านชายแดน ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 117.7 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 11.0 ตามการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าอุตสาหกรรมผ่านด่านศุลกากร เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการลดลงของการนำเข้าผักและผลไม้ผ่านด่านชายแดน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงเหลือร้อยละ 1.84 ตามราคาข้าวสาร ผักและผลไม้ เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้น อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.5 ด้านจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
สำหรับ ปี 2556 ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือชะลอตัวลงมากจากปีก่อน มีเพียงการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวดีมาก ขณะที่การอุปโภคบริโภคและการส่งออกชะลอลงมาก ส่วนการลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ ผลผลิตอุตสาหกรรม และรายได้เกษตรกรลดลง สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อชะลอลง อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ เงินฝากและสินเชื่อชะลอตัว
 
6 กุมภาพันธ์ 2557 , 12:51 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่