ตัวแทนชนเผ่าปกาเกอะญอ เสนอแนวทางปฏิรูประเทศไทย ขอให้เห็นความสำคัญของชนเผ่า

  
    ตัวแทนชนเผ่าปกาเกอะญอ เสนอแนวทางปฏิรูปประเทศไทย ขอให้เห็นความสำคัญของชนเผ่า ขอให้นำปัญหาชนเผ่าสู่การแก้ไขและพัฒนาอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมเวทีเสวนา มุมมองและข้อเสนอของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ต่อทิศทางการปฏิรูปประเทศไทย ณ สำนักงานเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ชุมชนปกาเกอะญอกำลังเผชิญอยู่ทั้งในด้านทรัพยากร การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การศึกษา การเกษตรและสุขภาพ และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงแถลงข้อเสนอของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอต่อทิศทางการปฏิรูปประเทศไทย โดยนายพฤ โอ่โดเชา กรรมการประสานงานเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือกล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหน ชนเผ่าก็จะถูกลืม ปัญหาไม่เคยถูกหยิบยกไปสู่การแก้ไข ขณะที่การชุมนุมทุกครั้ง ผู้ชุมนุมที่เป็นชนกลุ่มน้อยยังไม่ทราบว่าหัวขบวนต้องการชุมนุมเพื่อหวังอะไร โดยเห็นว่ารัฐบาลไม่ควรขัดขวางการชุมนุม แต่ต้องดูแลไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือการทำร้ายกัน หากรัฐบาลไม่ดี ประชาชนจะได้เรียนรู้ และจะมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งตรวจสอบ ปัญหาของชนเผ่า ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับในสิทธิ การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และที่ดินทำกิน และการเกษตรแบบผูกขาดที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรระดับรากหญ้าและชนเผ่า โครงการใหญ่ ๆ เช่นการสร้างเขื่อน การใช้กฎหมายป่าไม้ต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อน โครงการระดับนานาชาติเช่นโครงการผันน้ำจากแม่น้ำกก ผ่านไม่น้ำฝาง แม่น้ำป๋าม มายังแม่น้ำปิงให้ยกเลิก และขอให้ดูแลชนเผ่ากะเหรี่ยงแก่งขะจาน จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากไม่มีที่ดินทำกินกว่าร้อยหลังคาเรือน และมีอีกส่วนหนึ่งที่บ้านโป่งลึกถูกเผาไล่ที่
ด้านพะตี่ปรียา ศิริ จากห้วยหินลาดใน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การปฏิรูปต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นให้เดือดร้อน ไม่เบียดเบียนทรัพยากร และอยู่ภายใต้ความพอเพียง ขณะที่ ดร.ชยันตร์ วัฒนภูติ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า ต้องการให้ดูแลความมั่นคงทางอาหารของคนบนพื้นที่สูง ขอให้พี่น้องชาติพันธุ์มีส่วนร่วมในการแสดงความต้องการในท้องถิ่นและกระจายอำนาจมากกว่าเดิม ให้มีการพัฒนาการศึกษาโดยจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิต
 
6 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:25 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นันทคม สวท.เชียงใหม่