องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขต 4

  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขต 4 ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2557
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2545 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยเปิดรับสมัครเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่ จำนวน 1 คน โดยพื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ ตำบลช้างคลาน (เฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่) ตำบลป่าแดด (ทั้งในและนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่)ตำบลหนองหอย(ยกเว้นในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่) ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลขประจำตัวประชาชน สามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 2,000 บาท รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวน 50 รูป หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ และหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิดถิ่นที่อยู่ หรือการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ ทั้งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333 ต่อ 303
 
9 กุมภาพันธ์ 2557 , 15:18 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่