เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อการสร้างกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดอยปุย ดอยผาดำ

  
     สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อการสร้างกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดอยปุย ดอยผาดำ อีกช่องทางหนึ่งของการพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ภายใต้การตัดสินใจของประชาชนส่วนใหญ่
ที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อการสร้างกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดอยปุย ดอยผาดำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว โดยมีประชาชน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก
ดร.ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว เป็นครั้งแรกในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่โครงการกระเช้าลอยฟ้าที่จะเกิดขึ้น โดยบรรยากาศในเวทีบริษัทที่ปรึกษาที่เข้ามาดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการ ทั้งการก่อสร้าง ผลกระทบ ทิศทางของโครงการ จุดคุ้มทุน เปิดเผยแก่ประชาชน ซึ่งโครงการกระเช้าลอยฟ้า อยู่ในแผนแม่บทของจังหวัดเชียงใหม่ ในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว สำหรับตนมองว่า กระเช้าลอยฟ้า จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องรับฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่ และต้องมีการจัดเวทีอีกหลายครั้ง ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ว่าโครงการใดของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้น ต้องเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อนาคตของจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนต้องมีส่วนตัดสินใจ
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวด้วยว่า หากประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการสร้างกระเช้าลอยฟ้าครั้งนี้ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ต้องเตรียมแผนรองรับด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ ของเสียต่างๆ ที่จะมากับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และต้องเตรียมบุคลากรไว้คอยบริหารจัดการอย่างเพียงพอ
 
9 กุมภาพันธ์ 2557 , 15:26 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่