สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง จัดเวทีเสริมสร้างการเรียนรู้สิทธิหน้าที่ของเยาวชนตามรัฐธรรมนูญ

  
     สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง จัดเวทีเสริมสร้างการเรียนรู้สิทธิหน้าที่ของเยาวชนตามรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 2 เป้าหมาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ พร้อมปฏิบัติให้สมบูรณ์ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ร่วมกับ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดเวทีเสริมสร้างการเรียนรู้สิทธิหน้าที่ของเยาวชนตามรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือจาก 24 โรงเรียน ในภาคเหนือ มีนักเรียนและคณาจารย์ จำนวน 286 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในฐานะที่เป็นอนาคตของชาติ มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตนตามรัฐธรรมนูญ
นางพงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายของเวทีดังกล่าว คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะเป็นช่วงอายุที่ใกล้จะได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ต้องให้ความรู้กับนักเรียนกลุ่มนี้ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการต่อต้านทุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน ให้รู้จักสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทย ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนรู้จักปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่บกพร่อง เพราะการเรียนรู้แต่สิทธินั้นไม่เพียงพอ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ด้วย
ในเวทีดังกล่าว มีการบรรยายหัวข้อ เยาวชนกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเมือง ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เยาวชนกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ การเสวนา หัวข้อ คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีของเยาวชนไทย และเปิดโลกทรรศน์มุมมองการเมือง ผ่าน ทีมงานยาวลูกหยี
 
10 กุมภาพันธ์ 2557 , 13:41 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่