รายงานพิเศษ สิทธิและหน้าที่ของเด็กและเยาวชน ตามรัฐธรรมนูญ

  
     รายงานพิเศษ เด็กและเยาวชน ผู้เป็นอนาคตของชาติ จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตนตามรัฐธรรมนูญ เพื่อนำพาประเทศไปข้างหน้าอย่างสง่างาม
สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบาทในการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนา และส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง เสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีทางการเมือง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หนึ่งในภารกิจสำคัญ คือ การให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม ผ่านเวทีเสริมสร้างการเรียนรู้สิทธิหน้าที่ของเยาวชนตามรัฐธรรมนูญ โดยมีเป้าหมายจัดเวทีสัญจรไปทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ จัดเวทีไปแล้ว 2 ครั้ง ที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งภาคกลางและภาคเหนือ
นางพงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง กล่าวว่า เป้าหมายของจัดเวทีดังกล่าว ก็เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ใกล้ใช้สิทธิเลือกตั้ง จึงจำเป็นต้องให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว รู้จักสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทย ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้รู้จักปฏิบัติหน้าที่ เพราะการเรียนรู้แต่สิทธินั้นไม่เพียงพอ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ด้วย
ขณะที่นักเรียนในเขตภาคเหนือ 2 แห่ง ต่างกล่าวว่า การรู้สิทธิและหน้าที่มีความจำเป็น เช่น มีสิทธิในการได้รับการศึกษา รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และต้องเรียนรู้ที่จะมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วย นายราชานนท์ วงศ์ไชย อายุ 17 ปี จากโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน กล่าวว่า สังคมปัจจุบันมีแต่คนที่เรียกร้องสิทธิแต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ ก็เป็นบ่อเกิดของปัญหา ที่สำคัญความสามัคคีต้องเกิดขึ้นในทุกสังคม เพื่อให้ประเทศชาติไม่แตกแยก ไม่อ่อนแอ ด้านนางสาวศิริรัตน์ คันธะโน อายุ 16 ปี จากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดารุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า สิทธิติดตัวเรามาตั้งแต่เราเกิด จนดำรงชีวิตและศึกษาเล่าเรียน หากทุกคนต้องเคารพสิทธิและหน้าที่ซึ่งกันและกัน ปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้น ในฐานะพลเมืองไทยต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ตาม กฎ ระเบียบ ของบ้านเมือง อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาชาติในอนาคต
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ดูจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับเด็กและเยาวชนอีกต่อไป จากเสียงสะท้อนสำคัญของเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติ สามารถบอกได้ว่า หากทุกคนในสังคม รู้จักสิทธิ และเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ความไม่เข้าใจกันซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาก็จะลดลง การปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักสิทธิและหน้าที่ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของปลายทางอันสว่าง ที่จะนำมาประเทศไปสู่เวทีโลก สู่เวทีอาเซียน อย่างภาคภูมิใจ การพัฒนาด้านใดก็ตาม หากขาดการพัฒนาคนแล้ว ผลลัพธ์ของการพัฒนานั้น อาจไม่มีค่าอันใด และอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ก็เป็นได้
 
10 กุมภาพันธ์ 2557 , 14:07 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่