กรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์มลพิษหมอกควันในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

  
     กรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์มลพิษหมอกควันในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สภาพอากาศที่จุดตรวจวัด 3 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี
นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า จากการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน หรือค่า PM10 โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2550 - 2553 พบว่า หลายสถานีใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน น่านและแพร่ ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี มีการเผาในที่โล่งทั้งการเผาในพื้นที่ป่า เผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เผาขยะมูลฝอย เศษใบไม้ กิ่งไม้ในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งผลกระทบจากการเผาในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในหลายพื้นที่และติดต่อกันเป็นเวลานานหลายวัน สำหรับ การป้องกันและแก้ไขปัญหา ต้องเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ และรายงานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับฝึกอบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไข ปัญหามลพิษหมอกควันแบบบูรณาการ
ทั้งนี้ คุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ พบค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีค่า 40 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ค่า PM10 อยู่ที่ 30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์(รถโมบาย) พบค่า PM10 อยู่ที่ 12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมทั้ง 3 สถานีอยู่ในระดับดี
 
10 กุมภาพันธ์ 2557 , 15:09 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่