สำนักงานการค้าในจังหวัดเชียงใหม่ รายงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2556/57 ของจังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักงานการค้าในจังหวัดเชียงใหม่ รายงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2556/57 ของจังหวัดเชียงใหม่ มีการจ่ายเงินแล้วเป็นเงินกว่า 1,333 ล้านบาท ค้างทำสัญญาและรอรับเงินกว่า 758 ล้านบาท
สำนักงานการค้าในจังหวัดเชียงใหม่ รายงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2556/57 ของจังหวัดเชียงใหม่ รอบที่ 1 ระยะเวลารับจำนำ 1 ตุลาคม 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดรับจำนำ ทั้งสิ้น 34 แห่ง คงเหลือที่ยังเปิดจุดรับจำนำตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2556/57 จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงสีในพื้นที่ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2556 และโรงสีวัชระกิจ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 มีผลการรับจำนำตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2556/57 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 -10 กุมภาพันธ์ 2557 แยกเป็น โรงสีในพื้นที่ มีใบประทวน 11,289 ใบ เป็นข้าวเปลือกหอมมะลิกว่า 3,700 ตัน ข้าวเปลือกเหนียวยาวร้อยละ 10 กว่า 44,800 ตัน ส่วนโรงสีนอกพื้นที่ มีใบประทวน 21,710 ใบ เป็นข้าวเปลือกหอมมะลิกว่า 1,200 ตัน ข้าวเปลือกเหนียวยาวร้อยละ 10 กว่า 89,900 ตัน ทั้งนี้ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มีการจ่ายเงิน ณ ปัจจุบัน จ่ายแล้วทั้งหมด 16,266 ราย เป็นเงินกว่า 1,333 ล้านบาท ค้างทำสัญญาและรอรับเงิน 10,059 ราย เป็นเงินกว่า 758 ล้านบาท
 
11 กุมภาพันธ์ 2557 , 15:10 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม สวท. เชียงใหม่