สถานการณ์น้ำและการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดเชียงใหม่

  
     โครงการชลประทานเชียงใหม่ รายงาน สถานการณ์น้ำและการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีแผนการจัดสรรรน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรในเขตชลประทาน การอุปโภค – บริโภค และการรักษาระบบนิเวศน์ในลำน้ำปิงในช่วงฤดูแล้ง ปี 2557
นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานเชียงใหม่ รายงาน สถานการณ์น้ำและการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้ ปริมาณน้ำฝนสะสมมี มากกว่าค่าเฉลี่ยเกณฑ์ปกติร้อยละ 4.09 อัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำต่างๆ มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ได้แก่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 103.66 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44.19 มากกว่าปี 2556 ด้านอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 12 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 38.55 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44.49 มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรในเขตชลประทาน การอุปโภค – บริโภค และการรักษาระบบนิเวศน์ในลำน้ำปิงในช่วงฤดูแล้ง ปี 2557
ด้านการรักษาระบบนิเวศน์ จะรักษาระดับน้ำที่สถานี P.1 ให้มีอัตราไหลไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม./วินาที ประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง ปัจจุบันระบายน้ำไปด้านท้ายประตูระบายในอัตรา 10 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะทำให้คุณภาพน้ำปิงช่วงที่ผ่านตัวเมืองเชียงใหม่อยู่ในเกณฑ์ดี ปัญหาที่พบเริ่มมีผักตบชวาและจอกหูหนูจำนวนมากไหลตามลำน้ำติดอยู่บริเวณหน้าประตูระบายและฝายต่างๆ ในลำน้ำปิง ซึ่งมีแผนดำเนินการกำจัดในระยะต่อไป และยังวางแผนการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 66 เครื่อง พื้นที่การเกษตร 34,561 ไร่ รถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 6 คัน
ด้านการสนับสนุนน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา จังหวัดเชียงใหม่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา วางแผนสนับสนุนน้ำดิบตามปกติวันละ 30,000 ลบ.ม. ตลอดช่วงฤดูแล้ง โครงการชลประทานแม่แตง วางแผนสนับสนุนน้ำดิบตามปกติวันละ 17,280 ลบ.ม.
 
11 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:58 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม สวท. เชียงใหม่